Generalforsamling

Torsdag den 5. februar 2018 kl.19,00.
                                                 Formandens beretning til generalforsamlingen .                                                                                  
Medborgerforeningen ser tilbage på 2017 med stor tilfredshed. Vi har formået at øge medlemstallet fra ca.100 i 2017 til ca.130 i 2017.
Der har været en stigning i indtjeningen på udlejningen til private fester. Der har været flere udlejninger til private fester. Indtjeningen fra foreningsleje er faldet i forhold til 2016.
Økonomisk kommer foreningen ud af 2017 med et stort underskud og en negativ kassebeholdning. Dette skyldes indkøb af opvaskemaskine og borde og manglende indtægt fra rotary som sidste år måtte aflyse teaterforestilingen. Mere herom under aflæggelse af regnskab.
Aktivitetsudvalgets arrangementer har overordnet set været rigtig gode, herunder en god start på musikcafeen.
Vores problem med opvaskemaskinen i køkkenet er blevet løst. Vi har indkøbt en ny opvaskemaskine af typen som hættemaskine. I tilslutning hertil er der installeret et blødgøringsanlæg. Resultatet af disse investeringer ses tydeligt på det service som bliver vasket. Klager over urent servise er stort set ophørt. Driften af den nye opvaskemaskine er meget dyrere end driften af den gamle opvaskemaskine. Der er et meget større forbrug af vaskemiddel og hertil kommer driften af blødgøringsanlægget.
Bordene i salen er blevet udskiftet. De nye borde er med hjul og vippebeslag som bevirker at det er meget nemt at opstille og ommøblere bordene. Lejerne er fri for tunge løft. Bestyrelsen har beslutet at beholde de gamle borde. I forbindelse med ungdomsfester fjerner vi vippebordene fra salen og stiller de gamle borde til rådighed. Det er for at beskytte de nye borde for til tider hårdhændet beghandling ved ungdomsfester.
Gulvet i salen har gennem længere tid trængt til lakering. Det er især folkedanserne som klager over gulvets manglende lak. Lakering af gulvet er en af de opgaver der skal ses på i det kommende år. Det skal også vurderes om gulvet er så nedslidt at det på sigt skal udskiftes. I så fald er det kommunens opgave som udlejer at afholde udgiften hertil.
Efter aftale med kommunen har bestyrelsen igen i 2017 beskåret beplantningen og fældet nogle træer langs sydsiden af Medborgerhust. Det har giver meget mere lys ind i vores lokaler.
Aktivitetsudvalget, har igen i år med Eva i spidsen, arrangeret forskellige aktiviteter i Medborgerhuset. Aktivitetsudvalget har følgende medlemmer: Eva Rühmann, Annelise Grevelund, Lone Mørch,  Henning Nielsen og Tonny Jørgensen og Nellie Samuelsen. I sæsonen 2017 / 2018 er der afholdt 5 arrangementer med flot tilslutning.
I første kvartal af 2017 er der afholdt 3 arangementer, spiseaften med gule ærter, Jæger-aften med spisning og underholdning med Frank Jæger viser og  ”En kongelig affærde” ved Chresten Speggers.
I sidste kvartal af 2017 har der været 2 arrangementer, først Gallafest for at markere aktivitetsudvalgets 10-års virke og derefter valgflæsk med med spisning stægt flæsk og persillesovs. Efterfølgende valgmøde med deltagelse af representanter fra alle opstillede partier til kommunevalget. Til galafesten var der vigende tilslutning og til valgflæsk var der udsolgt. Til det efterølgende vælgermøde mødte endnu flere op, så vi måtte lukke dørene for yderligere tilhørere.
Næste arrangement er Finn Nørbygård med foredrag om humor. Billetsalget starter på torsdag. Gribskov kommune har givet et tilskud på ca. 7.000,- kr til dette arrangement. Vi er meget glade for dette tilskud som sikrer at vi kan gennemføre arrangenmentet uden tab.
I efteråret startede vores nye tiltag Musikcafeen. Musikcafeen drives og tilrettelægges af Nellie og Frank Samuelsen. Musikcafeen afholdes en gang om måneden i vinterhalvåret. Jeg syntes Musikcafeen har fået en god start med mange faste tilhører. Næste musikcafe er den 25. februar kl. 14.00 i medborgerhuset. Mød op og få en god musikoplevelse.
Bestyrelsen bakker op om aktivitetsudvalgets arbejde med at skabe aktiviteter med Blistrup Medborgerhus som centrum. Jeg vil gerne takke hele aktivitetsudvalget for jeres ihærdige arbejde. Og der skal lyde en stor tak til SuperBrugsen for salg af billetter.
Her i starten af 2018 var der valg til kulturrådet. Vi havde tanker om at stille op til valget. Imidlertid kunne vi ikke finde en kandidat som var villig til at stille op. Ved selve valget blev jeg klar over at Medborgerforeningen ikke havde stemmeret og dermed kan vi heller ikke stille med en kandidat. Det var overraskende at få at vide at Medborgerforeningen ikke er en kulturel forening og dermed ikke opstillingsberettiget eller stemmeberettiget. Inden næste valg som findersted om 4 år skal vi have drøftet hvordan vi kan blive en godkendt kulturel forening og dermed få mulighed for at stille op til kulturrådet og få indflydelse på rådets arbejde.
Fra efteråret 2017 har vi fået en ny bruger af medborgerhuset, det er Gribskov Bridgeklub som holder til i bræddestuen. Bridgeklubben bruger Medborgerhuset hver mandag hvor der er gang i 4 spilleborde. Formanden har tilkendegivet at klubben arbejder på at starte 1 hold mere op mandag eftermiddage. Medborgerforeningen byder Bridgeklubben velkommen og glæder os til samarbejdet.
I øvrigt stiller Medborgerforeningen Medborgerhuset til rådighed for spejderbanko og Lokalrådets Børnediskotek.
Lørdag den 2. september deltog Medborgerforeningen i et nyt tiltag, Åben Blistrup. Arrangementet blev afholdt i Blistruphallen med deltagelse af idrætsforeningens 6 afdelinger og derudover en lang række af foreninger fra lokalområdet. Vi brugte dagen til at vise hvilke muligheder der er for at bruge Medborgerhuset og reklamere for vinterens arangementer. Derudover var der rig mulighed for at træffe representanter fra andre lokale foreninger. Åben Blistrup gentages til september.
Vi har konstateret at de faste omkostninger ved udlejningerne er stigende. Det har derfor været nødvendigt med en justering af alle lejepriserne. Lejepriserne har ikke været justeret over en årrække (5 år). Prisen for leje af salen er hævet fra 2.800,- til 3.000,- kr. Vi håber på forståelse for forhøjelserne fra vores lejere. Ligeledes har vi forhøjet deposutum i forbindelse med udlejning til private fester. Her er forhøjelse fra 1.000,- til 1.500,- kr. (3.000,- ved ungdomsfester) Medlemmer af Medborgerforeningen får 10% rabat på lejen.
Blistrup Medborgerforenings hjemmeside er: www.blistrupmedborger.dk
Du kan også følge Medborgerforeningen på facebook.
Vi håber at hjemmesiden og facebook sammen med de arrangementer som aktivitetsudvalget udbyder, vil gøre Blistrup Medborgerforening og Medborgerhuset mere synlig i lokalområdet. Hjemmesiden og facebook skal også gøre det nemmere for lejere at komme i kontakt med medborgerforeningens bestyrelse. Og give mulighed for at booke medborgerhuset direkte fra hjemmesiden. Vi oplever at flere bruger hjemmesiden til komme i kontakt med medborgerforeningen i forbindelse med leje af medborgerhuset.
På hjemmesiden kan du altid finde de sidste nye informationer om hvad der sker i Blistrup Medborgerhus. Hjemmesiden administreres af Henning Nielsen, som på vanlig vis sørger for opdateringer, når nye indlæg er aktuelle.
På hjemmesiden kan du også se links til vore faste lejere som selv har etableret en hjemmeside.
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Derudover er der administration af udlejning, ugentligt opsyn med Medborgerhuset efter udlejningerne. Bestyrelsen står også for ekstra oprydning og rengøring af udendørs arealer samt div. småreparationer af inventar. Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde og for det arbejde der i det daglige udføres. Her tænker jeg på Frits som er på pletten når der skal repares på inventaret, samt Pia som administrerer udlejningen.
Ved udgangen af 2016 havde foreningen ca. 130 medlemmer, heraf 125 personlige medlemmer og  5 foreninger. Det er en stor fremgang i forhold til året før. For et år siden opfordrede jeg den kommende bestyrelse til at have focus på tegning af nye medlemmer. Det ser ud til, at det har virket.
Blistrup den 05.02.2018
Bo Andersen
Formand