Generalforsamling

Medborgerforeningen i Blistrup. Stiftet 1978

Formand Bo Andersen Tornebakken 11, 3230 Græsted Tlf. 4871 6143, 3066 9051, E-mail: ka.ba@mail.tele.dk

Medborgerforening i Blistrup indkalder til ordinær generalforsamling i

Blistrup Medborgerhus Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00

Referat

I følge vedtægterne af 23.02.2009 revd. 21.02.2017 Generalforsamlingen blev indledt med fællesspisning med tilmeldte 45 medlemmer. 1. Valg af dirigent Birgit Roswall blev foreslået og valgt 2. Valg af 2 stemmetællere Grete og Gunhild blev valgt som stemmetællere. 3. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. Bo Andersen fremlagde sin beretning. Beretningen blev godkendt og affødte blot en enkelt kommentar fra én af de fremmødte, som undrede sig over det store beløb i kassebeholdningen. Bo Andresen kunne berolige med, at kassebeholdningen befinder sig trygt på en bankbog! 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Frits fremlagde regnskabet, og det blev godkendt uden anmærkninger. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse. Frits forelagde bestyrelsens forslag til budget – og det blev vedtaget. 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår, 2020 Det blev besluttet, at kontingentet skal være uændret: 100, – kr. pr. medlem 200, – kr. for foreninger 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag… 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   3 medlemmer (for 2 år) i lige år og 2 medlemmer (for 2 år) i ulige år. På valg er Frits Johansen og Bo Andersen Begge blev genvalgt    2 medlemmer fra aktivitetsudvalget (for 1 år) På valg er Eva Rühmann og Nellie Samuelsen Begge blev genvalgt 9. Valg af suppleanter (for 1 år):   2 bestyrelses suppleanter. På valg er Tonny Jørgensen og René Mouritzen Begge blev genvalgt

Medborgerforeningen i Blistrup. Stiftet 1978

Formand Bo Andersen Tornebakken 11, 3230 Græsted Tlf. 4871 6143, 3066 9051, E-mail: ka.ba@mail.tele.dk

 2 bestyrelsessuppleanter fra aktivitetsudvalget. På valg er Henning Nielsen og Lone Mørch. Henning Nielsen modtog ikke genvalg. I stedet for ham blev Poul Blomgren valgt. Lone Mørch blev genvalgt in absentia. 10. Valg af 1 revisor (for 2 år) På valg er Leon Jensen. Leon blev genvalgt 11. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) På valg er Niels Gade. Niels blev genvalgt 12. Eventuelt – Aktivitetsudvalget takkede SuperBrugsen for det gode samabejde med en lille opmærksomhed til Brugsuddeleren. – Der blev spurgt til muligheden for at søge Det grønne hus og Kulturelt råd om tilskud til bl.a bedre lydudstyr. Frank udtalte, at udstyret ikke er blevet tilstrækkeligt fejlsøgt – og det vil han nu tage fat på at undersøge og rette op på..