Vilkår for leje af Medborgerhuset

Lejekontrakt.

Ved indgåelsen af lejemål oprettes en skriftlig kontrakt, som fremsendes på mail. Denne er gældende i 14 dage fra kontraktens dato. Modtages kontrakten ikke i underskreven stand indenfor tidsfristen bortfalder reservationen.

Lejeren skal være fyldt 25 år. Underskriveren af kontrakten er ansvarlig for arrangementet, og anses som den endelige ansvarlige for eventuelle skader mv.

Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse. Ved annullering af lejemålet indtil 4 uger før lejemålet tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Ved afbestilling senere end 4 uger før lejemålet tilbagebetales intet depositum.

Hvis der skulle opstå tvivl, kontaktes  tlf: 22435464.

Lejemålets begyndelse.

Lejemålet begynder på lejedatoen kl 10.00 og løber til dagen efter kl 8.00. Såfremt andre lejere ikke skal anvende lokalerne kan tiderne ændres. Nøgleoverdragelse og adgang til lokalerne aftales. Regler for brug af Blistrup Medborgerhus samt Vilkår for leje fremsendes sammen med kontrakten på mail. Ved nøgleoverdragelse henvises til opslagene ved døren med Regler for brug af Blistrup Medborgerhus.

Lejemålets afslutning.

Efter brug forpligter lejer sig til at rydde op i Festsalen/Bræddestuen mv. Oprydningen skal omfatte de områder, der er anført i Regler for brug af Blistrup Medborgerhus. Opslag med disse regler hænger ved døren.

Lejers ansvar.

Lejeren forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet, og ved afleveringen af det lejede. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar for det lejede til andre. I så fald opsiges lejemålet øjeblikkeligt.

Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer mv forårsaget af andet end almindelig slitage, dels ved tilbageholdelse af depositum, men om nødvendigt også ud over dette beløb.

Lejer skal ved lejemålets begyndelse gøre sig bekendt med brandslukningsudstyret og opslaget ved indgangen med brandmyndighedernes godkendelse af lokalet. Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet.

Afbrænding af fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i Blistrup Medborgerhus må ikke finde sted.

Grillstegning og anden madlavning udendørs er ikke tilladt.

Overnatning i Blistrup Medborgerhus er ikke tilladt.

Særlige vilkår for musik.

Af hensyn til Blistrup Medborgerhus’ naboer skal husets døre og vinduer holdes lukkede efter kl 23.00. Det indskærpes at spilles der musik, skal det være afdæmpet, så naboer ikke generes. Al musik skal være slukket kl 02.00.

Lejer og tilforordnede skal drage omsorg for at dette overholdes, i modsat fald kan festen opløses.

Udendørsarealer.

Husets udendørsarealer indgår ikke i lejemålet til andet end parkering og adgangsveje. Det er ikke tilladt at opholde sig på parkeringspladsen eller at holde fest udendørs. Det er dog tilladt at ryge ved de opstillede askebægre, da rygning er forbudt indendørs.