Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Medborgerforeningen i Blistrup

25.05.2018

Medborgerforeningen Blistrups dataansvar

Foreningen som du er medlem af, behandler personoplysninger og har defor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler

dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitim) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når medlemskab er ophørt.

Kontaktoplysninger på den datoansvarlige

Medborgerforeningen i Blistrup er dataansvarlig, og foreningen sikre dig, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Foreningens CVR.nr. 31 22 21 33

Kontaktperson: Frits Johansen

Adresse: Arent Hansensvej 22, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Mailadresse : frits.kyhn@hotmail.com

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende oplysninger, så som almindelige personoplysninger på medlemmerne. Navn, adresse og evt. mailadresse og telefonnummer, som foreningen normalt får fra dig eller på dine vegne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger,

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat ect.

Som led i foreningens aktiviteter

Administration af din relation til foreningen

Vidergivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger uden medlemmets accept.

Dine rettigheder

Retten til at blive oplyst om behandling af data

Retten til indsigt i egen personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet ( udlevering af data i et alm. anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige, jfr. ovenfor i dette dokument.

Henvender du dig med anmodning om rettelse eller sletning af dine personoplysninger, gennemføres nødvendig e ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik. Ved ændring vil datoen øverst også blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. august 2018.