Vedtægter

Medborgerforeningen i Blistrup

Stiftet 1978

 

Vedtægter

 

 Vedtaget på generalforsamlingen den 24.02.2020

 

 • 1. Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er Medborgerforeningen i Blistrup

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Blistrup Medborgerhus Helsingevej 64F, Blistrup, Gribskov Kommune.

 • 2. Formål

Stk.1 Foreningens formål er:

 1. Drift af Blistrup Medborgerhus med udlejning af lokaler til fest, møder underholdning m.v.
 2. Fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet.
 • 3. Medlemmer

Stk. 1 Enhver person, forening eller virksomhed der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk.3. Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen kan af mindst 2/3 af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal begrundes skriftligt og godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, men er gældende indtil generalforsamlingen eventuelt omgør bestyrelsens beslutning.

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 • 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.  Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 2 uger før generalforsamlingen er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Forandringer af disse vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Ved personvalg gælder reglerne om simpelt flertal.

Stk. 4. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 5. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåderne, medmindre at dette strider imod disse love.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. 3 medlemmer (for 2 år) i lige år og 2 medlemmer (for 2 år) i ulige år.
  2. 2 medlemmer fra aktivitetsudvalget (for 1 år)
 9. Valg af suppleanter (for 1 år):
  1. 2 bestyrelsessuppleanter
  2. 2 bestyrelsessuppleant fra aktivitetsudvalget.
 10. Valg af 2 revisor (der vælges for 2 år. 1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år)
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 12. Eventuelt
 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, og skal indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.  I sidstnævnte 2 tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er formanden i hænde.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 3 uger ved brev eller mail til medlemmerne.

 • 6. Bestyrelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. De 2 medlemmer fra aktivitetsudvalget vælges dog for en 1-årig periode

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelses forhandlinger føres en protokol.

Stk. 4. Senest 3 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær

 • 7. Udvalg

Stk.1. Bestyrelsen skal nedsætte et aktivitetsudvalg bestående af 3 til 7 medlemmer. Aktivitetsudvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer. Aktivitet udvalgets regnskab indgår som, en integreret del af medborgerforeningens regnskab. Aktivitetsudvalget vælger formand og kasserer før det konstituerende møde i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for aktivitetsudvalgets arbejde og økonomiske ramme.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 • 8. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og budget.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision finder sted 1 gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisorerne ønsker det.

 • 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og køb/salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Formand og Kassereren kan hver for sig, varetage foreningens formue, herunder indkassering af  kontingenter samt betaling af regninger. Formand og kasserere kan råde over foreningens konti, herunder, betalingskort, netbank og mobile Pay til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsen skal til alle tider, sørge for at der er tegnet en gyldig bestyrelsesansvarsforsikring samt underslæbs forsikring.

 • 10 Foreningens opløsning

Stk. 1. Beslutning om Medborgerforeningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnår et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overgå til velgørende formål i lokalområdet. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  Simpelt flertal hertil er afgørende.